Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Định hướng phát triển

* Phương hướng, mục tiêu và giải pháp nhiệm kỳ 2015 2020:

1. Phương hướng, mục tiêu chung

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ tập trung xây dựng hoàn chỉnh lộ trình đề án phát triển nông thôn mới của xã Bình Phú đến 2017 theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Trên tinh thần đó nhiệm kỳ đến tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong toàn bộ hệ thống chính trị. Gắn việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI với việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị nhằm góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu cho cán bộ đảng viên, lấy việc xây dựng chi bộ làm khâu đột phá. Phấn đấu xây dựng Đảng vững mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ.

Tiếp tục khai thác mọi tiềm năng thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh xây dựng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng kinh tế thị trường, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tăng nhanh giá trị làm ra trên một đơn vị diện tích, đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp - thương mại dịch vụ.

Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với Mặt trận các ban, ngành, hội đoàn thể, làm tốt công tác vận động quần chúng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết giữa Đảng và nhân dân.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu trong 5 năm đến

2.1. Chỉ tiêu về kinh tế.

- Tốc độ bình quân giá trị sản xuất các ngàng kinh tế chủ yếu tăng trên 12%.

- Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 4.360 tấn trên năm; giá trị sản phẩm trồng trọt tên 01 ha canh tác bình quân đạt trên 70 triệu đồng.

          - Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm 7%.

           - Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp- Xây dựng tăng bình quân hàng năm trên 10%.

          - Đàn gia súc, gia cầm phát triển hằng năm 10%.

          - Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hằng năm 5%.

          - Dịch vụ, thương mại tăng bình quân hằng năm là 10%.

           - Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hàng năm 7%.

          - Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp chiếm 40 %, Công nghiệp – xây dựng chiếm 31 %, Thương mại – Dịch vụ chiếm 29 %.

          - Tăng thu ngân sách tại địa phương bình quân hằng năm là 7-10% (trong đó thu khai thác quỹ đất và khai thác khoáng sản chiếm 50%).

          - Phấn đấu đến năm 2020 bình quân thu nhập đạt trên 45 triệu đồng/người/năm.

          - Phấn đấu đến cuối năm 2016 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

2.2. Chỉ tiêu về xây dựng - môi trường.

          - Hằng năm khai thác và trồng 80-100 ha rừng, đưa cây cao su đại điền vào địa phương, đề nghị lãnh đạo cấp trên giao đất giao rừng cho nhân dân quản lý, phấn đấu độ che phủ rừng đạt 50% .

          - Các cơ sở sản xuất kinh doanh đều đảm bảo vệ sinh môi trường.

          - Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 70%.

          - Hằng năm xây dựng đường GTNT khoản 2 km, đường nội đồng 2km, bê tông hóa kênh mương nội đồng 2 km.

2.3. Chỉ tiêu về văn hóa – xã hội.

          - Chỉ tiêu về lao động: Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt trên 75%, lao động có việc làm thường xuyên 100% trở lên.                                                             

          - Phấn đấu hằng năm có 80% thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, trên 90% gia đình đạt gia đình văn hóa.

- Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã đạt chuẩn theo quy định, 100% thôn đều có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn theo quy định.

          - Tỷ lệ sinh hằng năm là 0,1%.

          - Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống mức thấp nhất.

          - Tỷ lệ giảm nghèo hằng năm từ 1-1,5% so với chuẩn mới.

          2.4. Chỉ tiêu về QP-AN.

          - Giao quân hằng năm đạt 100%.

          - ANCT-TTATXH được đảm bảo; phấn đấu xây dựng xã đạt trong sạch vững mạnh toàn diện.

          2.5. Chỉ tiêu về xây dựng Đảng.

          - Phát triển đảng viên mới hằng năm là 14 đảng viên.

          - 100% chi bộ, đảng viên tham gia học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

          - Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ từ  80-85%

          - Hằng năm Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

3.1.Về phát triển kinh tế:

Chuyển dịch nhanh cơ cấu sản xuất, phấn đấu đến năm 2020 cơ cấu nông nghiệp chiếm 40%, công nghiệp- xây dựng chiếm 31%, Thương mại- dịch vụ chiếm 29%.

3.1.1. Lĩnh vực nông nghiệp:

Vẫn xem sản xuất nông nghiệp là khâu then chốt để phát triển kinh tế,  trồng nhiều loại cây, nuôi nhiều loại con. Xây dựng cánh đồng mẫu ở tổ 11,13,18 thôn Lý Trường 60 ha và cánh đồng tập trung ở tổ 12,15,16 thôn Long Hội 20 ha. Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học- công nghệ vào sản xuất, đưa cơ giới hóa, các loại giống mới có năng suất chất lượng cao phù hợp với điều kiện tự nhiên của xã. Tập trung phát triển chăm nuôi tập trung theo quy hoạch nông thôn mới: mỗi năm phát triển khoản 5 mô hình chăn nuôi bò nhốt.

Đổi mới xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, thành lập mới HTX hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp.

Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tranh thủ  sự đầu tư, hỗ trợ của cấp trên; đồng thời vận động sự đóng góp của nhân dân và các nguồn lực bên ngoài để thực hiện đấn năm 2016 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

3.1.2. Về công nghiệp – Xây dựng – TTCN.

Tiếp  tục kêu gọi các  doanh nghiệp đầu tư và hai điểm công nghiệp đã được quy hoạch ở tổ 13 thôn Lý Trường và Đồi Rộng tổ 14 thôn Lý Trường; nhằm giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Khuyến kích đầu tư phát triển một số ngành nghề đang phát triển mạnh như: Xây dựng, cơ khí; nhôm kính; chế biến nông, lâm sản; chế biến thức ăn gia xúc. Khôi phục phát triển các nghề truyền thống như: làm bún, bánh tráng, mỳ quảng. Phát triển các nghề mới để chuyển lao động nông nghiệp sang lao động ngành nghề như may gia công, giày da.

3.1.3.Về dịch vụ.

Đầu tư xây dựng và phát triển khu trung tâm hành chính xã theo quy hoạch nông thôn mới mở rộng các tuyến đường trong khu vực trung tâm hành chính  xã  và khu chợ Hà Châu; để tạo hành lang giao thương hàng hóa giữa các xã Bình Chánh, Bình Quế, Bình Định Nam, Tiên Sơn- Tiên Phước với Bình Phú. Vận động các  đầu xe dịch vụ vận tải, dịch vụ hành  khách hình thành tổ hợp tác và hình thành một số tuyến như Hà Châu- Hà Lam- Đà Nẵng, Hà Châu- Ngọc Phô- Tam Kỳ.

Kêu gọi thu hút các nhà đầu tư vào loại hình dịch vụ du lịch sinh thái ở Hố Cam, Hố Thác với du lịch tâm linh gắn với tua du lịch Hội An, Mỹ Sơn, Phật Viện Đồng Dương.

3.1.4.Thu chi ngân sách:

Tập trung thu ngân sách, khai thác quỹ đất, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ  sở hạ tầng nông thôn mới; tăng cường khai thác và quản lý tốt các nguồn thu, điều hành và sử dựng ngân sách theo đúng Luật Ngân sách, đồng thời thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sach.

3.1.5. Về công tác quy hoạch, huy động nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, quản lý tài nguyên- môi trường.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Tích tực tranh thủ, lồng ghép tốt các nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên  và các nguồn huy động khác để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường, quản lý bảo vệ rừng. Chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra việc chấp hành quy định cử pháp luật về bảo vệ môi trường tại các điểm kinh doanh trên địa bàn xã, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những trường hợp vi phạm, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dực nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo vệ môi trường. Kiên quyết xử lý những trường hợp lấn chiếm đất rừng trái phép, xây dựng trái phép.

3.2. Văn hóa – xã hội.

Nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục chính trị, nhân cách đạo đức lối sống, dẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết TW8 khóa XI “ về đẩy mạnh căn bản và toàn diện giáo dục và  đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Duy trì trường chuẩn THCS Lê Lợi và tiếp tục đầu tư xây dựng trường Tiểu học Trần Hưng Đạo và trường Mẫu giáo  đạt chuẩn quốc gia vào năm 2016.

Đưa  trung tâm học tập cộng đồng đi vào hoạt động có hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân, phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân trồng cây thuốc Nam, bảo vệ những cây thuốc quý hiếm nhằm phát huy nền y học cổ truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT đạt trên 90%, duy trì trạm y tế đạt chuẩn quốc gia.

Vận  động nhân dân tích cực tham gia chương trình DSKHHGĐ, chương trình bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, đầu tư xây dựng và phát huy hoạt động của các khu vui chơi trẻ em trên địa bàn xã. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công cách mạng, đối tượng BTXH và có kế hoạch  giảm nghèo bền vững.

3. 3. Quốc phòng an ninh.

Thường  xuyên chú trọng việc xây dựng và huấn luyện lực lượng dân quân, lực lượng công an xã; giữ vững an ninh nông thôn, TTATXH được duy trì  đảm bảo. Kết hợp giữa quốc phòng và an ninh một cách chặt chẽ, không ngừng tấn công các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội, xây dựng và phát động các mô hình tự quản, các phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, mọi người dân đều nâng cao tinh thần cảnh giác và phòng chống tội phạm.

Xây dựng xã trong sạch vững mạnh toàn diện, không có tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, kịp thời phát hiện và giải quyết các tranh chấp, mâu thuẩn trong nội bộ khu dân cư, không để xẩy ra điểm nóng trên địa bàn.

Triển khai và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA của Bộ công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “ an toàn về an ninh trật tự”

Hoàn thành chỉ tiêu giao quan hằng năm 100%, đăng ký tuổi 17 và khám thực lực nghĩa vụ quân sự đạt 100%.

3. 4. Trên lĩnh vực thanh tra- tư pháp.

Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục phát luaatjroongj rải trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, không để đơn thư tố cáo, khiếu nại vượt cấp. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “ 1 cửa”

3.5. Xây dựng chính quyền, Mặt trận, đoàn thể.

3.5.1. Phát huy năng lực quản lý nhà nước.

Tập trung xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh, làm tốt công tác quản lý, điều hành của UBND, tăng cường và đổi mới công tác cải cách thủ tục hành chính,  giải quyết tốt, đúng các đơn thu khiếu nại tố cáo của công dân, củng cố các ngành từ xã đến thôn. Thực hiện tốt theo quy chế dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của HĐND, làm tốt vai trò chức năng theo luật  định; ban hành những nghị quyết sát đúng với tình hình thực tế   của địa phương, đảm bảo kinh tế xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tăng cường giám sát quá trình tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND và những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, đôn đốc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân đúng quy định của pháp luật.

3.5.2. Hoạt động Mặt trận, các hội, đoàn thể.

Thực hiện có hiệu quả kết luận 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ chính trị về “ Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội” và Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218- QĐ/TW của Bộ chính trị (khoá XI) Tăng cường công tác vận động, tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ, xây dựng sự  đồng thuận xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; đa dạng hóa các hình thức hoạt động, trong đó đẩy mạnh hơn nữa các cuộc vận động, các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo..Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động “ Ngày vì người nghèo”.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Hội đặc thù, chăm lo công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện một cách thiết thực, vì lợi ích của nhân dân.

Thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo. Xây dựng và củng cố khối đoàn kết đồng bào lương giáo, đóng góp công sức xây dựng quê hương.

3.6. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ.

3.6.1. Công tác chính trị tư tưởng:

Tăng cường và nâng cao chất lượng giáo dục công tác tư tưởng.Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chủ nghĩa Mác- Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.; tuyên truyền rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tôc và chủ nghĩa xã hội. Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, cải tiến cách thức tổ chức học tập, quán triệt. Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị đi đôi với vận dụng phù hợp vào đặc điểm tình hình địa phương. Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để thông tin định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời những phát sinh, không để xảy ra phức tạp.

3.6.2. Thường xuyên đẩy mạnh chỉnh  đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4( khóa XI)

Phát huy dân chủ trong Đảng, thực hiện nghiêm túc, thường  xuyên quy chế chất vấn trong Đảng, nhất là những vấn đề liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của các đồng chí cấp ủy viên các cấp. Nâng cao vai trò, trách nhiệm  sức chiến đấu của các  tổ chức cơ sở Đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu phải cam kết về sự liên quyết và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, ngăn ngừa và phát hiện cán bộ, đảng viên vi phạm; thực hiện việc công khai, minh bạch hoạt động của cán bộ, đảng viên.

3.6.3. Tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc học tập và làm theo tấm gương đạo  đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và toàn xã hội, trước hết đối với cấp ủy và lãnh đạo chính quyền, đoàn thể các cấp. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng nền tảng đạo đức, văn minh tinh thần cho xã hội, đồng thời là giải pháp quan trọng khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống hiện nay, góp phần xây dựng , chỉnh đốn Đảng, nâng cao phẩm chất năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS Đảng, rèn luyện ý thức và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường mới quan hệ máu thịt giữa  Đảng với nhân dân. Thực hiện nghiêm quy định 101-QĐ/TW  của Ban bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, Quy định 55-QĐ/TW về kiểm tra và các quy định khác.

3.6.4. Công tác tổ chức xây dựng Đảng:

 Tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 04-NQ/TW của  Tỉnh ủy về công tác cán bộ giai đoạn 2011-2015 và định hướng 2020. Nâng cao chất lượng các khâu trong tổ chức cán bộ…việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt đúng quy định hiện hành; tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán bộ, công chức, chú ý cán bộ trong diện quy hoạch.

Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, thường xuyên thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong đảng, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn 09- HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương. Chú trọng nâng cao chất lượng chi bộ thôn để làm tốt vai trò hạt nhân chính trị ở địa bàn khu dân cư. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 2/2/2008 của Ban chấp hành Trung ương  Đảng( khóa X) và Nghị quyết 13- NQ/TU ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội nhũ cán bộ đảng viên”.Phấn  đấu hằng năm phát triển từ 14 đảng viên mới, nhất là ở các thôn, trường học, lực lượng dân quân và phát triển đảng trước khi giao quân.

Tăng cường đổi mới nội dung và nâng cao chất luwongj sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ. Xây dựng Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc đạt TSVM, trên 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ.

3.6.5. Công tác kiểm tra giám sát:

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo phương châm “ giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tậm, trọng điểm”. Thực hiện tốt chương trình, kiểm tra, giám sát hằng năm của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy. Đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát, kết luận, kịp thời xử lý những đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng. Kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với giám sát của HĐND và giám sát của nhân dân

3.6.6. Công tác dân vận

Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng, vận động cán bộ, đoàn viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về “ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của  Bộ chính trị và Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 12/10/2009 của Tỉnh ủy Quảng Nam “ về công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định 173- QĐ/HU ngày 10/10/2011 của Huyện ủy Thăng Bình “ về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Thăng Bình”. Chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận có hiệu quả, tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt, cốt cán đảm bảo về số lượng và trong đó chú trong xây dựng cốt cán trong tôn giáo.

(Trích văn kiện Đại hội Đảng bộ xã Bình Phú khóa XII nhiệm kỳ 2015- 2020)

Text/HTML


THÔNG BÁO

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ